Trafiksäkerhetspolicy.

av vVD Tomas Wetterlund


SMK strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall.

Detta innefattar även trafiksäkerheten. Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten:

SMK ska

- varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad.

- varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.

- se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.

- minst en gång per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn. Kontroll av färdskrivardiagramblad, körjournaler, ruttplanering, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen.

- utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs för att förvissa oss om att de är fria från alkohol och droger på arbetsplatsen.

- följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar.

Våra anställda ska

- ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.

- genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten.

- vart 5:e år genomgå trafiksäkerhetsutbildning.

- genomgå lastsäkringsutbildning vart 5:e år, om man framför tunga fordon (>3, 5 tons totalvikt). - alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar triangelmärkt medicin eller annan medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan ska omedelbart underrätta sin närmsta chef om sin medicinering.

- vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.

- om man framför tunga fordon (>3, 5 tons totalvikt), alltid följa gällande förordningar om kör- och vilotider.

- vid arbete på eller vid väg bära varselväst.

 - med hjälp av företagets/organisationens checklista utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas.

- innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.

- alltid använda bilbältet.

- alltid följa gällande hastighetsbegränsning.

- genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.

 - alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande om tre sekunder.

- alltid använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni. Användning av handhållen mobiltelefon under körning är förbjudet.

- alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma.

- alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.

- till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.

- alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas. (Samordningsansvar)

Våra fordon Personbilar ska:

- uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt Euro NCAP.

- ha en tjänstevikt över 1 000 kg.

- ha trepunktsbälte på alla platser.

- ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.

 - ha bältessträckare.

- ha nackskydd på alla platser.

- ha krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats.

- ha sidokrockskuddar

- ha ABS-bromsar

- ha antisladdsystem

- ha antispinnsystem

- ha handsfreeanordning

- ha luftkonditionering

- ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, ficklampa och nödljus.

- genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.

- ha däck som har ett mönsterdjup om minst vad som är lagstadgat.

- ha däck som inte är mer än 10 år gamla. Detta gäller såväl sommar som vinterdäck. Lätta lastbilar samt tunga fordon (>3, 5 tons totalvikt) ska:

- ha luftkonditionering.

- ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.

- ha ABS-bromsar. - ha krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats.

- ha backkamera och backvarnare som signalerar ett kraftigt ljud när backväxeln är ilagd.

- ha en optimerad lastsäkringsutrustning för fordonstypen.

- ha handsfreeanordning. - ha extraspegel som täcker området framför fordonet

- ha vidvinkelspeglar på förarsida och passagerarsida.

- ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst, ficklampa och nödljus.

- genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.

- vara utrustade med däck som har ett mönsterdjup om minst vad som är lagstadgat. Detta gäller även boogiens ytterdäck och reservdäck. Regummerade däck får inte monteras på framaxeln.

Övrigt:

- Vår transportledning ska alltid planera transporterna så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning. De ska också ta hänsyn till påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska i planeringen avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.

- Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy.

Transporter med egen bil i tjänsten:

För att ett eget fordon ska få användas i tjänsten ska det uppfylla samtliga punkter under rubriken ”personbilar” ovan.

Hyrbil:

De bilar vi hyr uppfyller samtliga punkter under rubriken ”personbilar” ovan.