Integritetspolicy SMK.

av Tomas Wetterlund vVD

Vi är mån om att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddslagen GDPR. Lagen började gälla inom EU 25 maj 2018 och har ersatt den svenska personuppgiftslagen (PuL). Via externa tjänster samlar vi in data om hur du surfar på vår hemsida. Detta för att förbättra och analysera hur våra tjänster används, allt för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig.

Läs mer om dina rättigheter och vår policy nedan.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För att kunna erbjuda våra produkter och tjänster så behöver vi behandla dina personuppgifter. Beroende på vilket förhållande du har till oss på SMK så behandlar vi olika kategorier av personuppgifter. Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter så måste det finnas stöd i GDPR, det måste finnas ett ändamål och en rättslig grund för behandlingen. Beroende på vilket förhållande du har till oss på SMK så behandlar vi dina personuppgifter med olika ändamål och rättsliga grunder

Vi kan i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra skyldigheter enligt gällande författningar, exempelvis så sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen.

Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se med vilket ändamål och vilken rättslig grund vi behandlar dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för ändamålet med behandlingen och upp till 24 månader därefter. Vi kan komma att spara uppgifterna längre för vissa ändamål, exempelvis för:

 • Fakturerings- och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag sparar vi uppgifter upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.

 • Medleverantör och externa leverantörer. som en del av räkenskapsmaterial sparar vi uppgifter upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår.

 • För att fullgöra skyldighet enligt gällande författningar sparar vi personuppgifter så länge som behövs enligt vad som anges i författningen.

Se tabell över personuppgiftbehandlingar nedan för att se hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Till vem lämnar vi dina personuppgifter?

Till underleverantör och i vissa fall bolag inom vår egen koncern som behandlar uppgifter för vår räkning

I vissa fall anlitar vi underleverantörer eller bolag inom vår egen koncern för att kunna leverera våra produkter och tjänster till dig. Det innebär att de behandlar dina personuppgifter men att de inte får använda dina personuppgifter för andra ändamål och villkor än de som vi anger åt dem.

Överföring till tredje land

Vi kan även anlita leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, ett så kallat tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till ett tredje land så kontrollerar vi att det finns en adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att skydda dina personuppgifter och dina rättigheter.

Övriga mottagare

Vi lämnar även ut uppgifter om dig till andra mottagare där vi enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldiga att lämna ut uppgifter.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina personuppgifter.

Normalt har du rätt att utnyttja dina rättigheter kostnadsfritt. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi dock ta ut en rimlig avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.

Vi kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. I de fall vi behöver mer tid eller inte kan tillmötesgå din begäran så kommer vi informera dig om detta. Vi kan även komma att begära ytterligare information från dig om det så är nödvändigt för att kunna fastställa din identitet och kunna fastställa att begäran kommer från dig.

Rätt till information och tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära bekräftelse på att vi behandlar dina personuppgifter och om så är fallet hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att vända dig till oss och få personuppgifterna rättade. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att rättelse har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om rättelse.

Rätt att bli raderad

Du har rätt att vända dig till oss för att få dina personuppgifter raderade:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål de insamlats för;

 • Om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke;

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring;

 • Om du motsätter dig en behandling som grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen;

 • Om behandlingen inte har följd gällande rätt; eller

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

I de fall det föreligger en skyldighet enligt lag att spara dina personuppgifter så kan vi inte tillmötesgå din begäran att bli raderad. Vi kommer om det är nödvändigt underrätta dem, till vilka vi lämnat ut personuppgifterna till, att radering har skett. Vi kommer även på din begäran informera dig om vilka som fått information om radering.

Rätt att göra invändningar

Du har i vissa fall rätt att göra invändningar mot att vi behandlar dina personuppgifter:

 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring så kan du kontakta oss och då kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet;

 • Om behandling sker med stöd av en intresseavvägning så kan du invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Om det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen så kommer vi upphöra med behandlingen för det ändamålet.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandlingen ska begränsas och då enbart lagras hos oss i följande fall:

 • Under tiden det tar för oss att kontrollera att uppgifterna är korrekta i de fall du bestrider uppgifternas korrekthet;

 • Om behandlingen är olaglig och du inte vill att uppgifterna ska begränsas och inte raderas;

 • Om du trots att vi inte behöver uppgifterna längre, vill att vi behåller uppgifterna för att du ska kunna använda dessa för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsligt anspråk; eller

 • I väntan på kontroll av vems berättigade skäl, dina eller våra, som väger tyngst om du gjort en invändning mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och använda dig av dessa hos exempelvis en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller ifall behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal som rättslig grund.

Kontaktuppgifter till SMK och vårt dataskyddsombud

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta SMK på telefonnummer 08-357004 eller e-post kundtjanst@SMK.se.

Vårt dataskyddsombud övervakar så att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud så går det bra att mejla kundtjanst@SMK.se.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål till oss eller Datainspektionen.

SMK är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som omfattas av den här integritetspolicyn.

Ändring av integritetspolicyn

Alla förändringar vi gör i vår integritetspolicy kommer att publiceras på vår webbsida. Besök vår webbsida regelbundet för att ta del av eventuella uppdateringar eller förändringar till denna integritetspolicy

Tabell över personuppgiftsbehandlingar

 

Kategorier av registrerad

Ändamål

Kategorier av personuppgifter

Rättslig grund

Raderingstider


Kunder och kundombud

Leverans av produkter och tjänster

Namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Personnummer behandlas inte för kundombud

Avtal och rättslig förpliktelse

Upp till 24 månader efter att kundförhållande upphört.

Medleverantör

Fullfölja avtal

Ge medleverantörer möjlighet att nyttja avtal som SMK har med leverantörer

Namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Personnummer behandlas bara vid enskild firma.

Avtal och rättslig förpliktelse

Intresseavvägning

Upp till 10 år från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser.

Förare hos medleverantör

Fullfölja avtal

Namn, adress, telefonnummer, e-post, närmast anhörig och personnummer

Avtal och intresseavvägning

Upp till 24 månader efter att man har slutat som förare hos medleverantör.

Externa leverantörer

Fullfölja avtal

Namn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer. Personnummer behandlas bara vid enskild firma

Avtal och rättslig förpliktelse

Upp till 10 år från utgången av det sista räkenskapsåret som informationen avser.

Aktieägare

För att ha korrekt röstlängd och följa lagen.

Namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och bankkontonummer

Rättslig förpliktelse

Uppgifterna sparas i 10 år enligt Aktiebolagslagen.

Kontakt via e-post

Fullfölja avtal eller kunna svara dig i de fall du kontaktar oss.

Namn, e-post och övriga personuppgifter du väljer att dela med oss.

Fullfölja avtal eller intresseavvägning

Upp till 24 månader efter det att uppgifterna inte längre behövs för de syften de är avsedda för.

 

Intresseavvägning

Upp till 7 månader på vår portal till medleverantörerna.

 

Cookies

Denna webbplats använder bara cookies för korttidslagring av ej personrelaterad data. Dessa cookies försvinner när webbläsaren stängs ned och används bara för att hjälpa till med logistiken av själva sidan.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort. Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Om du inte samtycker till att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att att funktionaliteten på alla webbplatser begränsas och att det inte är möjligt att använda alla tjänster på internet.