Alkohol & drogpolicy.

Av vVD Tomas Wetterlund

Alkohol- och drogpolicy

Antagen av styrelen för SMK 2023-12-18

Sammanfattning

Syftet med denna policy är att klargöra SMK´s syn på alkohol och droger på arbetsplatsen. Förutom detta ska denna policy tydliggöra regler, åtgärder och ansvarsfördelning.

Syftet är också att:

 • Förebygga ohälsa och minska sjukskrivningar hos SMK´s medarbetare.

 • Skapa en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel på arbetsplatserna.

 • Skapa säkra arbetsplatser och minska arbetsolyckor och tillbud.

 • Motverka konflikter mellan arbetstagare på grund av riskbruk/missbruk.

 • Stärka kunders förtroende för SMK.

 • Hjälpa enskilda arbetstagare från att bli utslagna från arbetslivet på grund av sitt riskbruk/missbruk.

Alkohol- och drogpolicy

SMK ska vara en attraktiv arbetsgivare som arbetar för att skapa en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

SMK´s arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Medarbetare som brukar och är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samt medför risker i arbetet för både sig själva och sina arbetskamrater.

Alkohol- och drogfria arbetsplatser är ett absolut krav. Alla medarbetare har rätt till en god, säker och trygg arbetsmiljö, därför ska SMK´s arbetsplatser vara alkohol- och drogfria.

Denna policy omfattar samtliga medarbetare i SMK och innebär att alla ska behandlas likvärdigt oavsett befattning.

Policyn uttrycker den syn som arbetsgivaren har i dessa frågor.

Arbete och droger hör inte ihop.


Vision

SMK´s har ansvar för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet genomförs så att företaget är en attraktiv arbetsgivare och skapar en god arbetsmiljö med inflytande, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.

Företagets arbetsplats ska vara säker och trygg ur arbetsmiljösynpunkt. Därför är alkohol- och drogfrihet under arbetstid ett krav.

Mål

Det övergripande målet i SMK är att vi har alkohol- och drogfria arbetsplatser. Målsättningen är också att förebygga riskbruk/missbruk av alkohol och missbruk av droger samt skapa en attityd till alkohol och droger som bygger på kunskap, gott omdöme och omtanke.

Varje arbetstagare ska vara medveten om riskerna med bruk av alkohol och verka för att förebygga sådant riskbruk/missbruk. Medarbetare ska även vara medvetna om riskerna med missbruk av droger.

Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen. Medarbetare ska erbjudas rehabilitering från missbruket och därmed kunna behålla sin anställning.

Chefens ansvar

Chefen ansvarar för en säker arbetsmiljö och ska medverka till en nykter och drogfri arbetsplats genom att följa företagets policy samt agera enligt anvisningar i företagets rutiner avseende hantering av missbruksärenden.

Medarbetare och förtroendevaldas ansvar inom SMK

 • Förtäring av alkohol utöver lättöl eller motsvarande får inte ske under tjänsteutövning eller på arbetsplatsen.

 • Inga alkohol- eller drogrelaterade aktiviteter (exempelvis öl-, vin- eller spritlotterier) får förekomma på arbetsplatsen.

 • Alkohol får ej förvaras i brutna förpackningar på arbetsplatsen.

Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella aktiviteter eller representation i eller utanför företagets lokaler. Det ska i så fall alltid finnas motsvarande drogfria alternativ. Tillstånd av ansvarig chef krävs vid varje sådant tillfälle.

Varje medarbetare ska medverka till en nykter och drogfri arbetsplats genom att:

 • På arbetsgivarens uppmaning genomgå provtagning via utandningstest, blodprov och urinprov för att kontrollera nykterhet vid misstanke om alkohol- eller drogpåverkan. Testresultatet meddelas arbetsgivaren.

 • Uppmärksamma eventuella alkohol- och drogproblem bland kollegorna.

 • Om en medarbetare vars arbetsuppgifter inkluderar bilkörning förlorar körkortet på grund av rattfylleri eller drograttfylleri ska denne omedelbart meddela sin närmaste chef om detta.

Om en medarbetare bryter mot företagets policy kan detta leda till disciplinära åtgärder samt att medarbetarens anställning vid företagets ifrågasätts.

Företagets rutiner

Den praktiska hanteringen av misstänkt och konstaterat missbruk beskrivs i dokumentet ”Rutin för arbete med alkohol- och droger i SMK" och återfinns på företagets intranät.