Allmänna Villkor för SMK AB

1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

1.1 Dessa allmänna villkor ersätter alla tidigare versioner av ”Generella villkor”.

1.2 Dessa ”Allmänna Villkor” gäller för alla tjänster som SMK utför om inte annat avtalats skriftligen och uttryckligen enligt överenskommelse med”Beställaren”.

2 ANSVAR FÖR HYRD MASKIN /UTRUSTNING

2.1 Beställaren ska vid mottagandet av hyresobjekt kontrollera objektets skick och funktion (3.1).

2.2 Beställaren ansvarar för att hyresobjektet får uppställas på överenskommen plats samt att erforderliga tillstånd finns. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd av SMK flyttas till annan plats än den som avtalats.

2.3 Hyresobjektet får endast användas av Beställaren och personer som denne svarar för, med nödvändig kompetens. Beställaren ombesörjer att hyresobjektet används under sådana arbetsförhållanden för vilket hyresobjektet är avsett för. Beställaren har eget behörighetsansvar för framförande av SMKs fordon, maskiner eller släpvagnar.

2.4 SMK skall på begäran tillhandahålla instruktioner för handhavande samt för skötsel av hyresobjektet.

2.5 Hyresobjekt (maskinell utrustning) uthyrs för användning i enskifte om högst åtta timmar om inte annat avtalats. Beställaren ska utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användande, såsom förlängda skift eller flerskift. Om hyrestiden inte är uppgjord i förhand gäller hyrestiden tills vidare.

2.6 Beställaren ska kontakta SMK snarast för att komma överens med SMK om slutdatum för hyrestiden.

2.7 Beställaren svarar för uppkomna fel stöld av och skadegörelse på hyresobjektet under hyrestiden, vilka inte är att hänföra till normalt slitage. Beställaren ska vid driftstörning i hyresobjektet kontakta SMK, och är skyldig att snarast inlämna objektet för reparation eller utbyte. SMK ersätter inte kostnader på grund av driftstörning på hyresobjektet.

2.8 Löpande besiktningar, service och underhåll ansvarar och bekostas av SMK, som även äger rätt att hos Beställaren utföra reparation eller byta ut hyresobjektet.

2.9 Beställaren ansvarar för tillsyn och skötsel av hyresobjektet under hyrestiden. Driv- och smörjmedel samt förbrukningsmaterial bekostas av Beställaren.

2.10 Hyresförsäkring är obligatorisk för hyrda maskiner och tecknas automatiskt. Försäkringen skyddar hyresobjektet mot plötsliga och oförutsedda händelser såsom inbrott, brand, skadegörelse, vattenskador etc. och kostar 5 % av bruttoprislistan. Observera att särskilda villkor gäller för trafikförsäkringspliktiga fordon och maskiner.

2.11 Vid skada på hyrd egendom utgår alltid en självrisk, vilken kan variera beroende på typ av hyrd egendom. Önskas ej detta skydd ska Beställaren skriftligen meddela SMK om detta, samt även anvisa vilket försäkringsbolag som då försäkrar den av Beställaren hyrda egendomen.

2.12 Vid återlämnandet ska hyresobjektet vara väl rengjort och i samma skick som när det utlämnades med undantag för normalt slitage. Harhyresobjektet inte rengjorts debiteras Beställaren för detta.

2.13 Överlåtelse av avtal samt att i andra hand hyra ut hyresobjekt, är inte tillåtet utan skriftligt medgivande av SMK.

2.14 SMK äger rätt att återta hyresobjekt om betalning inte erläggs eller vid misstanke om felaktig eller vårdslös användning sker hos Beställaren.

3 SKADESTÅND, REKLAMATION & AVVIKELSER

3.1 Vid skada eller förlust ska skriftlig reklamation, med komplett skade- eller stöldanmälan inkl. kopia av polisanmälan omgående (senast påföljande helgfri dag) lämnas till SMK. Hyra debiteras fram till att anmälan på händelse inkommit till SMK. Under hyrestiden, förlorat eller totalförstört hyresobjekt som ej omfattas genom försäkringsavgiften ersätts av Beställaren.

3.2 Beställaren ansvarar för all skada, dvs. såväl person och sakskada och följdskada som ren förmögenhetsskada, som tillfogas hen själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörningeller användning under hyrestiden.

3.3 Uppkomna fel eller skador som upptäcks vid SMKs efterkontroll, och som inte kan härledas till normalt slitage debiteras Beställaren i efterhand. Vid skada som uppstått under hyrestiden och oaktsamhet av/hos Beställaren och måste repareras, debiteras 50% av hyreskostnaden under reparationstiden.

3.4 Beställare som olovligt hyr eller köper varor i företagsnamn eller organisations namn utan tillstånd och auktorisation är automatiskt själv personligt ansvarig för undertecknade hyres- eller försäljningsavtal.  

4 TRANSPORT

4.1 Beställaren ska se till att transportvägar hålls fria och är farbara, att maskin, behållare eller utrustning är tillgänglig för transporter av avsett fordon vid leverans/hämtning. Lastningsplatsen ska vara fri från ledningar, träd och annat som kan hindra arbetet. Om så inte är fallet har SMK rätt att avbryta uppdraget. SMK ska kunna utföra sitt uppdrag på ett arbetsmiljöriktigt och säkert sätt. Om Beställaren inte löser problemet inom rimlig tid äger SMK rätten att debitera Beställaren för nerlagd tid.

4.2 Transporter, hämtning och leveranser av material och utrustning sker helgfria vardagar om inte annat avtalats.

4.3 Hyresmaskiner kan efter överenskommelse hämtas från SMKs hyresförråd och ska på Beställarens ansvar och bekostnad återlämnas till samma förråd under SMKs normala öppettider och erhållande av kvittens genom retursedel.

 5 PRISER & PRISJUSTERINGAR

5.1. Priser gäller enligt SMKs prislista alternativt annat skriftligt överenskommet pris mellan SMK och Beställare.

5.2 Samtliga transporter har även en zonkarta att förhålla sig till samt vilken typ av transport det gäller (se karta).

5.3 Priserna för maskinell utrustning gäller per byggdag, vilket innebär att hyrd utrustning lämnas före kl 08.00 påföljande dag. Om så inte sker debiteras ny hyresdag. Utnyttjas hyresobjektet mer än 8 timmar per hyresdag debiteras timpris enligt SMKs prislista.

5.4 Indexreglering av priser sker vanligtvis en gång per år. SMK äger rätt att justera överenskomna priser med omedelbar verkan om ökade kostnader utifrån tredje part utanför SMKs kontroll sker.

5.5 Kostnader för trängselskatter, vägtullar, broavgifter, färjeresa och liknande tillkommer Beställarens debitering om uppdraget förekommer på sådan plats att det krävs för att utföra transporten.

5.6 SMK har rätt att debitera Beställaren för väntetid som förorsakats av Beställaren eller tredje part utöver avtalat pris för utförd tjänst.

5.7 Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och hålls tillgängligt för avhämtning till och med den dag hyresobjektet

återlämnas. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel utfärdats.

6 BETALNINGSVILLKOR

6.1 Samtliga priser är i svenska kronor exkl. moms.

6.2 Fakturering sker efter sedvanlig kreditprövning. Vid förskottsbetalning sker alltid kreditprövning före utlämning av hyresobjekt.

6.3 Vid fakturering tillkommer faktureringsavgift, ingen avgift vid elektronisk fakturering.

6.4 Betalningsvillkor 20 dagar om inte annat avtalats.

6.5 Dröjsmålsränta debiteras med 18 % samt lagstadgad avgift för skriftlig påminnelse (enl. SFS 1981:739 §2 och 1993:1130).

6.6 Om Beställaren vill bestrida en faktura så ska det ske senast åtta dagar från fakturadatum. Sker det inte inom föreskriven tid förlorar Beställaren rätten att göra invändningar mot fakturan.

7 SEKRETESS

7.1 Parterna i detta avtal förbinder sig att inte avslöja känslig information till utomstående. Konfidentiell information om priser, maskinell utrustning, drift och andra affärsmässiga förhållanden ska iakttas med sekretess.

7.2 Varje uppfyllelse av sekretessöverträdelse ska betraktas som ett avtalsbrott.

8 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

8.1 SMK värnar om den personliga integriteten och strävar efter att hålla en hög nivå på dataskydd. De personuppgifter som lämnas och därmed medges att användas av SMK genom beställning av tjänster, hyresavtal eller vid leveranser kommer SMK uteslutande använda i internt syfte. Undantag för extern användning av personuppgifter är vid tvist eller vid bristande betalning (se 10.1,2). Vår Integritetspolicy finns att läsa på SMK.se.

9 FORCE MAJEUR

9.1 Om SMKs (eller av SMK anlitad underentreprenör) fullgörande av en skyldighet skulle hindras eller avsevärt försvåras eller fördyras till följd av något som bolaget inte kan råda över – såsom strejk, extrema väderförhållanden, krig, lockout, myndighets bud, allmän energi- eller materialbrist, terrorism m.m. ska detta utgöra befrielsegrund från avtalsbrott, skadestånd och andra påföljder.

10 TVIST

10.1 Tvist i anledning av dessa Allmänna Villkor ska slutgiltigt avgöras genom skiljedom i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut enligt svenskrätt. 10.2 Utan hinder vad som föreskrivs i punkt 10.1får SMK väcka talan mot Beställaren vid kronofogdemyndighet eller allmän domstol för utfående av fordran avseende ersättning för tillhandahållna tjänster eller levererade varor.

11 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

11.1 Avtalstiden finns att se på den individuellt tecknade offerten eller avtal.

11.2 Om uppsägning inte sker senast tre (3)månader från utgångsdatum, förlängs avtalet med ett (1) år i taget med samma uppsägningstid.

11.3 SMK har rätt att avsluta avtalet före utsatt slutdatum, vid bristande betalningar eller att risk för stöld, skador eller vandalisering på hyresobjekt hos Beställaren föreligger.

11.4 Båda parter har rätt att säga upp avtalet, med den andra parten, med omedelbar verkan; (a) om den ena parten begår avtalsbrott eller väsentligt åsidosätter sina åtaganden utan att vidtagande av rättelse inomtrettio (30) dagar från skriftlig erinran; eller (b) om den andra parten ställer in betalningar eller inleder ackordsförhandlingar; eller (c) vid endera partens konkurs.

11.5 Om Beställaren ej återlämnar hyresobjektet vid avtalad tid eller på annat sätt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet äger SMK rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Beställarens bekostnad.

12 SÄRSKILDA VILLKOR

12.1 Om utrustningen hyrs av Uthyraren från olika leasingföretag (nedan ”LF”) är utrustningen är således LFs egendom. Detta avtal är alltså att betrakta som ett underuthyrningavtal.

12.2 I de fall Uthyraren inte fullgör sina åtagande under sitt hyresavtal med LF, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att inträda i hyresavtalet och ersätta Uthyraren och därefter att vid anfordran begära fullgörande av samtliga åtaganden enligt ovan nämnda hyresavtal från Hyrestagaren.

12.3 I de fall LF säger upp sitt hyresavtal med Uthyraren, så godkänner Hyrestagaren LFs rätt att säga upp detta avtal och då kräva att utrustningen levereras till LF eller annan, av LF, anvisad part. Alternativt har LF rätt att inträda i detta avtal och överta Uthyrarens rättigheter under detta avtal. I händelse av att detta sker övertar LF inte Uthyrarens skyldigheter under detta avtal. Eventuella invändningar, reklamationer eller krav Hyrestagaren kan ha mot Uthyraren enligt avtalet eller på annat sätt mot Uthyraren avseende avtalet inte kan åberopas mot LF, utan endast mot Uthyraren. Även i det fall Uthyraren går i konkurs kan Hyrestagaren inte innehålla eller upphöra med hyresbetalningar till LF. Denna bestämmelse eller andra villkor i samband LFs rättigheter inte kan ändras utan skriftligt medgivande från LF.

13 FINANSIERING GENOM AVBETALNINGSKÖP

13.2.1 I de fall Uthyraren finansierar hyresobjektet genom avbetalningsköp från finansbolag (nedan kallad ”FB”) ska FB:s återtaganderätt till hyresobjektet beaktas.

13.2.2 Äger FB rätt att påkalla en återtaganderätt av hyresobjektet, äger FB även ratt att säga upp det hyresavtal som Uthyraren träffat med Hyrestagaren avseende hyresobjektet och kräva att hyresobjektet levereras tillbaka till FB eller till FB anvisad plats. Alternativt har FB rätt att inträda i detta avtal och överta Uthyrarens rättigheter.

13.2.3 Eventuella krav, reklamationer eller invändningar mot Uthyraren kan ej riktas mot FB. I de fall Uthyraren går i konkurs, likvideras eller sätts i rekonstruktion kan ej Hyrestagaren innehålla eller upphöra med avbetalningar. Denna bestämmelse kan ej ändras utan FB:s skriftliga medgivande.